Bezvědomí

Porucha činnosti centrálního nervového systému se projevuje ztrátou vědomí. Relaxace jazyka, krku a hltanových svalů u postižených v bezvědomí je příčinou zablokování průchodnosti dýchacích cest - hrozí smrt udušením.  Postiženému je nutné poskytnout neodkladně první pomoc.

Příčiny:

 • poranění hlavy a mozku (autonehody, pády z kola a z výšky)
 • onemocnění srdce a cév (cévní mozkové příhody, infarkt myokardu)
 • otravy (alkohol, léky, oxid uhelnatý, oxid uhličitý..)
 • úraz elektrickým proudem
 • tonutí
 • metabolické poruchy, např.  změny hladin krevního cukru (diabetické kóma)

* Stanovit příčinu bezvědomí může být obtížné. Základní ošetření musíme poskytnout neprodleně!

Příznaky:

 • zhroucená poloha
 • povolené svalové napětí (zvednutá končetina padá bezvládně k zemi)
 • vymizení reakce na vnější podněty (oslovení, jemné zatřesení, štípnutí)

 

Poskytnutí první pomoci (zároveň voláme rychlou záchrannou službu):

 1. odstranit vyvolávající příčiny (přerušení elektrického proudu, vynesení ze zamořeného prostoru, vytažení z vody)
  Vždy dbát především na vlastní bezpečnost!
 2. ověřit základní životní funkce
  vědomí – postiženého oslovit, případně použít bolestivý podnět (štípnutí, "facka")
  dýchání – nejdříve postiženého položit na záda a zprůchodnit dýchací cesty - zkontrolovat dutinu ústní a zaklonit hlavu
               - poslechem, pohledem, pohmatem, pocitem zjistit přítomnost dechu (max. po dobu 10 vteřin!)
              * K určení dechu nepoužívat zrcátko!  (je to zdlouhavé a zcela zbytečné)
                 Nenechat se zmást lapavými dechy nebo chrčením - nejedná se o normální dýchání!

  PŘI ZJIŠTĚNÍ ZÁSTAVY DECHU ZAHÁJIT NEODKLADNOU RESUSCITACI!
 1. při zachovaném dýchání uložit postiženého na záda se zakloněnou hlavou (případně do zotavovací polohy, pokud postižený zvrací nebo se od něj musíme vzdálit)
 2. do příjezdu rychlé záchranné zdravotnické služby setrvat u postiženého a kontrolovat dýchání